โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์

การบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนสำนักงาน ส่วนห้องปฏิบัติการ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน และสายสนับสนุน จำนวน 5 คน มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้     Slot deposit pulsa tanpa potongan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *